જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત! જ્યાં જ્યાં બોલાતી ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં ગુર્જરીની મહોલાત!

Welcome To Gujarati Cultural Society of Saskatoon

Gujarati Cultural Society of Saskatoon Organizing many events with good support.

Please book your ticket as we have limited entry.

 

Members
Our Total Member
Total Events
100 % Events Satisfaction
Event Booking
All Over The Satisfaction

Daily News Paper.

Our Events

Navratri Oct 4,5,11 and 12
Navratri Oct 4,5,11 and 12
Navratri Oct 4,5,11 and 12

Comming Events

Navratri Oct 4,5,11 and 12

Thanks all the volunters for your support in past events.

Event Place

150 Nelson Road, Saskatoon, SK S7S 1P5

Graba  will start at 8.30pm sharp

Executive Committee Members

images
Gandhi Harshad
President
images
Patel Dilip
Past President
images
Patel Surin
Vice President
images
Panchal Narendra
Treasurer